Pasal 223 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 223 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Ketiga: Hukum Perwakafan - Bab III: Tata Cara Perwakafan Dan Pendaftaran Benda Wakaf; Bagian Kesatu - Tata Cara Perwakafan.

Pasal 223 KHI

  1. Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
  2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
  3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
  4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
    a. tanda bukti pemilikan harta benda;
    b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
    c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

---

Referensi: Pasal 223 KHI (Kompilasi Hukum Islam) . Courtesy of Cekhukum.com.