Pasal 191 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 191 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kedua: Hukum Kewarisan - Bab III: Besarnya Bahagian.

Pasal 191 KHI

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

---

Referensi: Pasal 191 KHI (Kompilasi Hukum Islam) . Courtesy of Cekhukum.com.